General Accountant

General Accountant

Job title: General Accountant

Company: Riverbank Vietnam Co. Ltd

Job description: Mô Tả Công Việc

Chịu trách nhiệm về thời gian và chất lượng (ghi sổ, theo dõi, cân đối) của tất cả các giao dịch sau:
Responsible of time line and quality (booking, follow, balance) of all transactions of:
– Mua hàng và khoản phải trả
Purchasing & Account Payable
– Bán hàng và khoản phải thu
Selling and Account Receivable
– Kho
Inventory
– Tiền (tiền mặt và tiền gửi ngân hàng)
Cash (on hand and in bank)
– Tài sản cố định
Fixed Assets
– Chi phí
Expenses
– Giá
Costing
– Thuế: Giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp
Tax: VAT, CIT
– Vấn đề về hệ thống (nguồn dữ liệu chính, sự lưu thông, định dạng, ….)
Systems issue (master data, flow, format, …)
– Báo cáo nội bộ và bên ngoài
Internal anh External Report
– Thực hiện một số công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý
Perform other tasks required by Chief Accountant.

Yêu Cầu Công Việc

– Quantity: 01 people
– Graduated from University in Accounting
– Fluent in English (listening, speaking, reading, writing)
– Good at office computer
– Honest, hard working, careful, teamwork
– At least 3 years of experience in the same position

Expected salary:

Location: Đông Nam Bộ

Job date: Wed, 01 Dec 2021 23:02:35 GMT

Apply for the job now!

#General #Accountant